Dobrá čtvrť: vítejte na budoucím staveništi Praha 5

27.6.2008

Dobrá čtvrť:  vítejte na budoucím staveništi Praha 5Starosta a zastupitelé obdrželil otevřený dopis k plánovaným změnám územního plánu. "S nadsázkou lze říct, že náměty pro územní plán navrhují proměnit Prahu 5 v jedno velké staveniště," uvádí František Gemperle, autor dopisu. Zároveň podotýká, že není úplně špatně. Je ale překvapen rozsahem změn, a zároveň kritizuje skutečnost, že podrobné informace a náměty nebyly a dodnes nejsou zpřístupněny veřejnosti na internetu. Přečtěte si celé znění dopisu.

JUDr. Milan Jančík, MBA

starosta MČ Praha 5

                                                                                                            V Praze dne 27. 6. 2008

Vážený pane starosto,

Dne 26.6.2008 jsem se zúčastnil 12. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5, kde jsem Vám chtěl položit několik otázek týkajících se námětů pro nový územní plán. Byla to moje první účast na zasedání zastupitelstva. Proto jsem bohužel nevěděl, že se do diskuse musím přihlásit před samotným zahájením diskuse a později mi to již nebylo dovoleno. Domnívám se nicméně, že podobné otázky si pokládá řada občanů, kteří se o náměty pro nový územní plán zajímají, a využívám proto cestu otevřeného dopisu k tomu, abych Vám je položil.

S nadsázkou lze říct, že náměty pro územní plán navrhují proměnit Prahu 5 v jedno velké staveniště. Přitom nelze říci, že všechno je úplně špatně. Nicméně rozsah navrhovaných změn mnohé z nás překvapil a pokoušíme se proto k jednotlivým námětům získat více informací nejen o samotných námětech ale i o názorech našich zastupitelů a důvodech, které k návrhům takto masivní zástavby vedly. Takové informace ale nejsou k dispozici. Připomínám, že náměty nebyly a dodnes nejsou zpřístupněny veřejnosti na internetu. Při představování těchto námětů dne 12.6.2008 nebylo možno diskutovat s představiteli městské části a ani nebyla připuštěna možnost moderované diskuse mezi autory námětů a veřejností. Místo toho se diskutovalo v hloučcích kolem autorů námětů. Bylo to značně nepřehledné a neefektivní, mnohokrát padaly totožné otázky a na nějakou hlubší debatu nebyl čas. Náměty byly rovněž překvapivě staženy z programu zasedání zastupitelstva dne 26.6.2008 s tím, že jejich projednání není potřeba a navzdory tomu, že zejména díky přítomnosti tohoto bodu na programu se přišla na zasedání podívat řada občanů. Vlastně jsme opakovaně upozorňováni na to, že se jedná o cosi nedůležitého, o čem stejně bude rozhodovat Magistrát hlavního města Prahy a s čím městská část Praha 5 nemá nic společného. Skoro to vypadá, že náměty snad představují soukromou iniciativu svých autorů.

Tak to samozřejmě není. Náměty vznikly na základě zadání, které připravila městská část Praha 5. Dovolte mi, abych nyní citoval z návrhu tohoto zadání:

Cílem zpracování "Námětů do nového Územního plánu na území MČ Praha 5" je získat ve fázi přípravy nového ÚPn ucelený názor na funkční využití území městské části z pohledu samotné městské části, která území, jeho potřeby a možné využití zná nejlépe a tyto názory či požadavky chce uplatnit při jeho tvorbě.

 Návrh optimální funkční a prostorové regulace s ohledem na charakter a potřeby území.

 Skutečnost, že rada městské části na svém zasedání dne 13.5.2008 pod číslem 16/549/2008 bez výhrad schválila postoupení těchto námětů Útvaru rozvoje hl. m. Prahy a že tyto náměty jsou dále rozpracovávány do formy objemové studie, mohu chápat pouze tak, že stanového cíle bylo dosaženo. To znamená, že rada se s náměty ztotožňuje a v souladu se zadáním je zřejmě považuje za optimální řešení funkční a prostorové regulace s ohledem na budoucí potřeby městské části. Rád bych Vám v této souvislosti položil první dvě otázky: 

  1. Proč náměty pro nový územní plán nejsou zveřejněny na internetu a nestanou se tak podkladem pro širokou diskusi mezi obyvateli Prahy 5 a jejich zastupiteli o hlavních směrech budoucího rozvoje? Proč na internetu nejsou zveřejněny ani další podklady těchto námětů tj. zejména řada dřívějších urbanistických studií? 
  2. Jaký je Váš osobní názor na předložené náměty. Považujete je za optimální řešení pro budoucnost městské části Praha 5? Pokud ne, jaké výhrady k těmto námětům máte?

 Územní plán by zároveň měl reagovat na potřeby daného území. Měl by vycházet ze znalosti silných stránek a zároveň i slabin daného území, měl by vycházet ze znalosti problematických oblastí a míst, kde dochází ke konfliktu různých zájmů a měl by tyto věci řešit. Přitom podle Vašich vlastních slov bylo zadání pro jednotlivé zpracovatele formulováno pouze jako volné, s důrazem na cyklostezky a zachování co největších ploch zeleně. Toto se nejspíše nepovedlo, protože zeleň je masivně zastavována a zpracovatelé navíc v řadě bodů osvědčili neznalost území a omezení, která v něm platí. Extrémním příkladem je třeba návrh ateliéru URBAN SURVIVAL který na veřejném jednání navrhoval pod číslem 33 umístit do přísně chráněného území a evropsky významné lokality Kinského zahrady / Petřína novou bytovou výstavbu a obslužné komunikace. Věci tohoto typu se asi dříve či později odstraní nicméně není zřejmé proč se vůbec staly součástí námětů. Třeba zmíněný konflikt lze snadno identifikovat při nahlédnutí do výkresové dokumentace pro stávající územní plán, která je velmi přehledným způsobem zpřístupněna na internetu. Takové chyby pak samozřejmě zpochybňují kompetenci autorů námětů. Nechci nyní rozebírat další jednotlivé problémy. Nicméně bych rád vznesl dvě otázky: 

  1. Proč bylo autorům námětů dáno zadání jako volné? Proč nebyly definovány problémy k řešení a proč nebyly určeny směry hlavního rozvoje a oblasti, které si naopak mají zachovat stávající tvář? 
  2. Kdo, proč a na základě jakých referencí vybral jednotlivé autory námětů? 

Jednou z dalších věcí, která je pro mě těžko pochopitelná, je potřeba takto masivní zástavby. Připomenu v tomto směru například demografickou studii pro Prahu 5, která byla zpracována na základě usnesení rady číslo 18/632/2007 ze dne 15.5.2007 tj. zhruba před rokem. Podkladem pro tuto studii byly i informace o hlavních plánech a záměrech bytové výstavby v dotčeném území v dalších letech. Demografická studie přitom podle střední křivky odhadu předpokládá, že v roce 2011 (tedy v době, kdy by měl nový územní plán začít platit) bude na území městské části žít cca 100 tisíc obyvatel a že počet obyvatel bude kulminovat kolem roku 2025 na čísle cca 108 tisíc. Za větší část tohoto nárůstu bude přitom zodpovědný vyšší počet narozených dětí. V rámci námětů je ale navrhována bytová výstavba pro desítky tisíc nových obyvatel, což by se na výsledcích studie nutně muselo projevit, pokud by ovšem záměr tohoto rozsahu v době zpracování studie existoval. Z této skutečnosti vyplývá, že potřeba masivní zástavby je novou věcí a nevychází z dlouhodobější koncepce. Proto pokládám další otázku: 

  1. Na základě jakých skutečností vzniká potřeba takto masivní zástavby? Co očekáváte, že tato zástavba stávajícím občanům Prahy 5 přinese? 

Na závěr bych se ještě zmínil o území Dívčích hradů a zástavbě v tomto místě. Připomínám, že část této oblasti má být zalesněna podle platného územního rozhodnutí č.j. Radl.p.461-1120-07 vydaného dne 15.11.2007 tj. zhruba před půl rokem. V odůvodnění tohoto rozhodnutí se přitom doslova uvádí:

 Navrhovaná výsadba je v souladu s výhledovým rozvojem přírodních ploch na území Prahy 5.

 Přitom se ale i tyto pozemky nyní navrhují k zástavbě. Proto vznáším další otázky: 

  1. Co se rozumí pod výhledovým rozvojem přírodních ploch na území Prahy 5? Existuje k tomuto bodu nějaká studie nebo dokument? A je možno tento dokument dát k dispozici veřejnosti? 
  2. Proč s tímto výhledovým rozvojem přírodních ploch nebyli seznámeni autoři námětů? 

Závěrem mi dovolte říct, že tento dopis je myšlen jako podnět k diskusi s občany a nestaví se a priori proti dalšímu rozvoji Prahy 5. Můj zájem vyplývá hlavně ze zájmu o území, ve kterém žiji. Proto doufám, že mi na dopis odpovíte a poskytnete tak odpověď i dalším občanům, kteří si kladou podobné otázky.

 S pozdravem

 Mgr. František Gemperle, Ph.D.

Nad Kuliškou 6

Praha 5

Autor: František Gemperle   |   Sekce: Radnice   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Související články


Diskuse

doprava Michal Hromada 21.8.2008 11:14
Re: doprava Dick 18.9.2008 10:39
Díky Adam z Prahy 5 27.6.2008 20:58

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek


Očekáváte zlepšení života v Praze 5 v následujícím volebním období?

28% (56)

5% (10)

20% (39)

46% (90)
Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021

KAUZA 5 - občanský zpravodaj Prahy 5