Občané se spojili proti nestandardním postupům starosty Jančíka

23.6.2008

Občané se spojili proti nestandardním postupům starosty JančíkaVe čtvrtek 12. června se poprvé sešli občané Prahy 5, aby spolu prodiskutovali další z velmi nestandardních postupů zastupitelstva Prahy 5. Tentokrát jde o změnu územního plánu, kterou Jančík zcela svévolně zadal pěti architektonickým kancelářím. Jejím cílem je zvýšit počet obyvatel Prahy 5 až o padesát tisíc lidí, zastavět téměř všechny volné zelené plochy, a zasáhnout do chráněného koridoru Prokopského údolí, který přináší čertsvý vzduch do celé Prahy.

 "Jančík chce zasmradit celou Prahu!", "Plán vůbec nepočítá se školami a školkami, jen s nákupními centry!", ale také "Proti Jančíkovi nic nezmůžeme, jen se podívejte, jak se nelegálně dosadil sám na radnici," hlasitě provolávali občané Prahy 5 na pražském Smíchově. Reagovali tak na navrhované změny územního plánu, které Jančík představil veřejnosti na radnici 12. června. Proti nim se ozvala řada protestů od přítomných občanů. "Jančík však na ně reagoval arogantně ve stylu "Zvolili jste mě, tak budete poslouchat," a mlžil, že jsou to jen návrhy k diskusi. Nad takovými nesmysly se ale nedá diskutovat!", říkali občané. Rozhodli se proto založit občanské sdružení, které bude proti novým návrhům změn územního plánu bojovat. Mezi hlavní výtky patří jeho nedostatečná koncepce, která neřeší urbanistické plánování, chybějící občanská vybavenost, nevyřešená dopravní situace a nerespektování ochranných přírodních a památkových zón.

Na obrázku je grafické znázornění větrů, které přinášejí čerstvý vzduch do celé Prahy. Jančík jej chce ale zastavit výstavbou. Hrozí akutní zhoršení kvality vzduchu nejen na Smíchově, ale v celém centru Prahy!   Desítky let je známo, že pro přívod čerstvého vzduchu jsou absolutně nezbytné vánky i větry vanoucí právě přes Dívčí Hrady a s tím bylo spojeno varování, že se tam nesmí nic většího stavět, nebo se lidé u Národního divadla začnou na ulici dusit. Stavby samy ve větším množství svým tvarem ovlivňují výměnu vzduchových mas. Co je horšího, je tepelný výkon aglomerace, který může větry odklonit – stavby v létě v zimě generují teplo, čímž vytváří jakýsi komín, který vzduchové proudy, vanoucí do Prahy, může zcela zastavit.

Pozitivní návrh
Co ale udělat místo města natěsnaných baráků, nových problémů s dopravou a udušení obyvatel pražských nížin? Praha 5 už rozjela kvalitní projekt cyklostezek, položili jsme si otázku, co zde bude kolem nich? Měla by zde vzniknout rekreační a relaxační oblast pro velkou část Prahy – něco jako Centralpark. Místo, kde je možno se proběhnout, lehnout do trávy i pouštět draka. Místo kde se snadno najde prostor i pro volné pobíhání psů (a jejich pánů). Místo, kde může být i pražský Grinzing. Místo na jehož okrajích jsou zastávky metra, místo které umožní odpočinek doma ve městě a místo, které jej při tomto použití umožní i těm, kteří by se při původní představě již doopravdy dusili ve středu Prahy.

 

Ustavující zpráva o založení občanského sdružení Praha 5 – Radlice

Ve čtvrtek 12. 6. 2008 proběhla od 18.00 h za účasti starosty Milana Jančíka a části zastupitelů veřejná prezentace mapových podkladů k novému územnímu plánu pro území MČ Praha 5. Na stránkách městské části byla tato schůze anoncována jen s dvoudenním předstihem od 10. 6. 2008. Přesto se dostavila poměrně početná skupina občanů, kteří se cítili zaskočeni postavením před hotovou věc. Architekti nebyli schopni reálně zdůvodnit, proč dochází k extrémnímu zahuštění bytové výstavby v oblasti i za cenu výstavby na různě chráněných a zcela nepatřičných místech. Nebylo jasné kdo, kdy a jaké jim dal zadání. Zdálo se, že někteří naznačují i základní myšlenku vytvořit prostor developerským firmám. Tomu by odpovídal i výsledek – kde dosud byla jakákoliv zeleň, jsou naplánovány stavby. K mnohým záměrům neexistoval jakýkoliv opravdu veřejný zájem opravňující i k závažným změnám určení pozemků. Zdá se, že důvody veřejného zájmu začnou vznikat ex post a to rozhodně neposiluje důvěru občanů ve volené zástupce. Na spontánní schůzi občanů z oblasti mezi Radlickou ulicí a Prokopským údolím (dne 19. 6. 2008) se tyto otázky znovu veřejně diskutovaly. Na základě tohoto setkání se dne 20. 6. 2008 sešel přípravný výbor, který založil Občanské sdružení „Praha 5, Radlice" s tím, že se členy sdružení stanou spoluobčané, kteří o to již projevili zájem, či zájem v budoucnu projeví.

Mimo nezpochybnitelné odborníky, kteří jsou členy přípravného výboru, o práci v OS projevilo zájem velké množství výsostných profesionálů ze všech oblastí souvisejících s tvorbou nového územního plánu.

V navrhovaných Stanovách OS „Praha 5, Radlice" byly stanoveny tyto cíle sdružení:
1. Podpořit rozvoj Prahy 5, tak, aby směřoval k trvale udržitelnému rozvoji území.
2. Přispět městské části k řešení problémů tvorby Územního plánu, jak místními, tak odbornými znalostmi.
3. Přinést podněty k řešení kritické dopravní situace v návaznosti na Radlickou ulici, radiálu a přilehlé komunikace.
4. Prosazovat rozvoj rekreační funkce stávajících oblastí volné přírody jako jsou lesní porosty, parky, izolační zeleň a městská a krajinná zeleň včetně ochrany biokoridorů, ekosystémů souvisejících s chráněnou lokalitou Prokopské údolí včetně dalších významných lokalit.
5. V souvislosti s bodem 4 podporovat přednostní využití brownfields v místech skončené průmyslové výroby pro většinu aktivit souvisejících s tvorbou nového Územního plánu oblasti.
6. Seznamovat občany s aktivitami sdružení.

Občanské sdružení chce konkrétně pomoci rozvoji Prahy 5 i navrhováním reálných alternativ k těm, které byly předvedeny 19. 6. 2008. To, co bylo na schůzi městskou částí a tvůrci prezentováno, neslo všechny znaky extrémní uspěchanosti a nedostatečné přípravy:
1) Ve spolupráci s MČ Praha 5 bude nutné získat a zveřejnit přesný postup přípravy – tj. kdo a kdy vytvořil a schválil zadání, jak přesně bylo zadání formulováno, jakým způsobem byli osloveni jednotliví architekti, či firmy, proč byla zakázka rozdělena na několik dílů – soutěž, či jiný způsob. Ze zápisů to jednoznačně nevyplývá. Jistě bychom očekávali i zcela nezávislý návrh.
2) Tvůrci byli prezentováni jako vrcholní profesionálové. V této souvislosti je poněkud diskvalifikující, když ve výsledku popletli dokonce i světové strany. Tři týdny na přípravu jistě nemohou umožnit dostatečné místní šetření. Tomu zase nasvědčuje umístění zástavby do některých lokalit. Prezentace některých vybraných historických údajů o lokalitě nezastře neznalost toho, jak se činností člověka měnila podloží a konfigurace lokalit během posledních 150 let.
3) Proč je z veřejných peněz vydána tak velká částka na to co nám bylo prezentováno a na druhé straně proč nebyla vydána větší částka na veřejnou soutěž s podněty ze široké diskuse občanů, z níž by měly vzniknout variantní návrhy, které teprve by byly posuzovány nezávislými urbanistickými odborníky a znovu veřejností.
4) Vzhledem k tomu, že se celkově jedná o území, kde jen cena parcel po úředních změnách jejich určení (tyto změny jsou nejpodrobněji zpracovanou částí předložené varianty) může přesáhnout desítky až stovky miliard korun je nezbytné velmi důkladně a důsledně posoudit všechny možnosti. Cena takovéhoto postupu je sice také důležitá, ale je lepší vydat více peněz za něco, co nebude trápit naše pravnuky, než si později říkat, že návrh (tak jako ten předložený) by byl i za menší peníz hodně drahý.
5) Konkrétní příklad jako pars pro toto. Výstavba nového města v lokalitě Dívčí hrady- těsně hrana stráně Prokopského údolí. Pro tuto chvíli pomiňme noční můry ochránců přírody. Víme, že pražská kotlina, tedy Malá Strana, Nové Město, Staré Město, Nusle část Smíchovského břehu Vltavy i břehu protějšího je extrémně zatěžována smogem. Před dvaceti lety jsme smog viděli, proto jsme mohli s uspokojením „na vlastní oči" sledovat jak mizí. Bohužel mezi tím ale začal stoupat smog neviditelný. Znovu začal nabývat hrozivých rozměrů problém odvětrání pražské kotliny. Desítky let je známo, že pro přívod čerstvého vzduchu jsou absolutně nezbytné vánky i větry vanoucí právě přes Dívčí Hrady a s tím bylo spojeno varování, že se tam nesmí nic většího stavět, nebo se lidé u Národního divadla začnou na ulici dusit. Stavby samy ve větším množství svým tvarem ovlivňují výměnu vzduchových mas. Co je horšího je tepelný výkon aglomerace, který může větry odklonit.

Obrázek: Fouká tedy převážně Favonius (Zephyros) a Logos (jihozápadní vítr) a méně Notos (jižní vítr) Jedaná se o průměr směru větrů za posledních 20 let.


Co ale udělat místo města natěsnaných baráků, nových problémů s dopravou a udušení obyvatel pražských nížin? Praha 5 už rozjela kvalitní projekt cyklostezek, položili jsme si otázku, co zde bude kolem nich? Měla by zde vzniknout rekreační a relaxační oblast pro velkou část Prahy – něco jako Centralpark. Místo, kde je možno se proběhnout, lehnout do trávy i pouštět draka. Místo kde se snadno najde prostor i pro volné pobíhání psů (a jejich pánů). Místo, kde může být i pražský Grinzing. Místo na jehož okrajích jsou zastávky metra, místo které umožní odpočinek doma ve městě a místo, které jej při tomto použití umožní i těm, kteří by se při původní představě již doopravdy dusili ve středu Prahy.
6) Předpokládáme, že je znovu potřeba uvážit demografický vývoj. Myslíme si, že tento plán ještě více podpoří vylidnění, tentokrát již širšího středu města a může vést k realitní krizi, možná v poněkud jiné podobě než ji známe z USA.
7) Jsme seznámeni s připomínkami Sdružení pro ochranu příznivých životních podmínek od Bulovky po Šalamounku v Praze 5 ze 14. 6. 2008. Proto většinu jejich připomínek neopakujeme, ale jejich řešení budeme podporovat.

Sdružení rozpracovává ještě i další návrhy a chce velmi aktivně spolupracovat se zastupitelstvem MČ Praha 5 i občany tak, aby se z Prahy 5 stalo opravdové „Město lidí" v „Zemi lidí".

sobota, 21. června 2008

Za OS „Praha 5, Radlice"
Doc. MUDr. Jan Mareš, CSc.

 Dalsí informace naleznete na: http://praha5.bloguje.cz/

Usnesení rady:

Rada 15.4. 2008 schválila usnesení 9/300/2008 dne 18. 3. 2008 a vybrala pro jednotlivé části území následující jako zpracovatele: Praha – Slivenec: CENTRÁLNÍ ČÁST (k.ú. Smíchov, část k.ú. Košíře, k.ú. Malá Strana) atelier Urban Survival, Na Cihlářce 10, Praha 5, www.urbansurvival.cz za cenu 306.tis Kč (ceny bez DPH), MOTOLSKÉ ÚDOLÍ (k.ú. Košíře, k.ú. Motol) F2 architekti a Partneři, a. s., www.f2architekti.cz, Paříkova 11, Praha 9, za cenu 235.tis. Kč RADLICKÉ ÚDOLÍ (k.ú. Radlice, k.ú. Jinonice) AG Studio, a. s., http://www.agstudio.cz/  Za Strahovem 19, Praha 6, za cenu 250. tis. Kč HLUBOČEPY (k.ú.Hlubočepy, část k.ú. Radlice, k.ú. Jinonice) atelier Znamení čtyř-architekti, U Půjčovny 5, Praha 1, za cenu 230. tis. Kč : www.znamenictyr.cz , SÍDLIŠTĚ BARRANDOV (k.ú. Hlubočepy) atelier ABM, Haštalská 27, Praha 1, http://www.nemecpolak.cz/   (za cenu 235. tis. Kč) a SLIVENEC (k.ú. Slivenec, k.ú. Holyně) atelier ARW architekti, Náprstkova 5, Praha 1, za cenu 243.tis Kč  www.arw.cz  

Rada Milana Jančíka a architekta MČ Praha 5 Ing. arch. Elena Lacinová  za oponenty vybrali Ing.arch Jana Šestáka  ze Studia PHA, s. r. o., Haštalská 27, Praha 1  www.studiopha.cz (projektanta zástavby kolonie Buďánka pro GEOSAN), doc. Ing. arch. Milana Hona se studenty FA ČVUT, Davida Kahn http://www.dkahn.com/ se studenty University of Colorado, Denver, USA.

http://www.praha5.cz/urad/c/203480

 

Autor: Redakce   |   Sekce: Radnice   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Související články


Diskuse

Víte co je ale nejhorší? Pražan odjinud 25.6.2008 00:57

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek


Očekáváte zlepšení života v Praze 5 v následujícím volebním období?

28% (56)

5% (10)

20% (39)

46% (90)
Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021

KAUZA 5 - občanský zpravodaj Prahy 5