Předseda školské rady informuje o aktuální situaci gymnázia Buďánka

4.4.2008

Předseda školské rady informuje o aktuální situaci gymnázia Buďánka Vážení rodiče,
po podrobném zvážení celé situace jsem abdikoval na funkci předsedy Školské rady Osmiletého gymnázia Buďánka, o.p.s. pro nemožnost ochrany zájmů a potřeb dětí před diskriminačním jednáním tolerovaným hl.m.Prahou. Zároveň svolávám Radu rodičů Osmiletého gymnázia Buďánka, o.p.s. k projednání vzniklé situace.

Přílohu tohoto dopisu tvoří:

a) Popis vzniklé situace a diskriminačního postupu vůči Osmiletému gymnáziu Buďánka, o.p.s., kde jsem se pokusil co nejstručněji popsat celou záležitost, jednání Prahy 5 a hlavního města Prahy a důvody abdikace  a možný vývoj situace
b) Pozvánka na Radu rodičů Osmiletého gymnázia Buďánka, o.p.s

Žádám Vás tímto o seznámení s těmito přílohami.
Tento dopis včetně příloh zasílám jako otevřený dopis. Snad se někdo z politiků majících reálný vliv nad celou situací zamyslí a našim dětem poskytne ochranu a pomoc, když nyní prý pro ně  hl. m. Praha nemá jinou vhodnou školu, a ochrání i dobré jméno Prahy a České republiky.

S pozdravem
 
 JUDr. Karol  Hrádela, předseda  Rady rodičů Osmiletého gymnázia Buďánka, o.p.s.

Příloha A:

Popis vzniklé situace a diskriminačního postupu vůči Osmiletému gymnáziu Buďánka, o.p.s. 

Tento popis je pokusem ochránit děti a zabránit možnému poškození dobrého jména České republiky pro diskriminační ohrožení mimořádně nadaných dětí v době, kdy bude Česká republika předsedat Evropské unii. Je zpracován jako příloha/část dopisu předsedy rady rodičů gymnázia rodičům. Popisuje průběh celé záležitosti i možný další vývoj. Pro složitost situace jej však nejde zpracovat stručněji.

Na podzim roku 2004 hodnotili rodiče studentů  na  radě rodičů školu. Konstatovali,  že škola má zcela mimořádné pedagogické výsledky, přestože na ní studuje řada dětí se specifickými vzdělávacími potřebami a dalšími  handicapy, např. autisté aj. Škola nebyla do 1 třídy schopna přijmout většinu zájemců o studium. Některé nepřijaté děti přitom měly minimální šanci studovat na jiné škole, protože hl. m. Praha nemá podobnou školu pro mimořádné nadané děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Gymnázium nahrazovalo povinnost hlavního města Prahy ze zákona o hlavním městě zabezpečit vzdělávání i tohoto specifického okruhu dětí. Padlo rozhodnutí pokusit se zabezpečit jinou školní budovu, která by umožnila nejen zvýšit počet přijímaných studentů, ale i zkvalitnit výuku a prosadit nové zaměření výuky ve škole. Z uvedeného důvodu se škola přihlásila do výběrového řízení na pronájem areálu školy „Pod Žvahovem“ v Praze 5. Toto výběrové řízení se svým projektem vyhrála.  V souvislosti s postupným nárůstem počtu studentů nebylo až do zahájení šk.r. 2012/2013 potřebné  využívat celou budovu pro výuku gymnázia. Škola o dočasně nadbytečné kapacitě  písemně před podpisem nájemní smlouvy informovala MČP5 a upozornila na vhodnost dočasného podnájmu  části budovy/prostor jinému subjektu ve stále se zmenšujícím rozsahu.

V březnu 2005 schválila rada MČP5 uzavření nájemní smlouvy s gymnáziem s možností uzavření podnájemní smlouvy s TCP. Gymnázium od září 2005 otevřelo dokonce tři třídy primy. Školní budova nebyla před pronájmem využívaná a nebyla zcela provozu schopná. Škola zabezpečila možnost školního stravování a budovu zprovoznila z vlastních zdrojů. Na školní jídelnu vynaložila cca 2.000.000,- Kč místo MČP5 předpokládaných 15.000.000,- Kč. Na zprovoznění školní budovy vynaložila do majetku Prahy veškeré rezervy a prostředky školy určené na rozvoj školy. Věřili jsme, že se to při dlouhodobém pronájmu dětem vrátí.

Do výběrového řízení se nepřihlásilo Taneční centrum Praha – konzervatoř, které zmeškalo lhůtu pro podání přihlášky, jak vyplývá i z dokumentace zveřejněné později na webové stránce Městské části Praha 5. Před podpisem nájemní smlouvy byla již gymnáziem podepsaná s TCP podnájemní smlouva s odloženou účinností na nabytí účinnosti nájemní smlouvy. Od této podnájemní smlouvy odstoupilo TCP po té, co se členem správní rady TCP stal starosta JUDr. Jančík. Začaly problémy gymnázia.

Znalecké posudky o zhodnocení školní budovy v souvislosti s jejím zprovozněním zpracoval dne 14. ledna 2006 soudní znalec doporučený MČP5. Škola požádala o prominutí/snížení nájemného v souvislosti s prokázaným zhodnocením budovy.  K žádosti sděluje starosta MČP5 již 16. ledna 2006, že  takováto žádost nebude projednávána dříve, než se vyřeší situace stavu gymnázia a TCP. Toto stanovisko zaslal starosta gymnáziu bez jakéhokoliv projednání svého názoru a žádosti gymnázia  v radě MČP5. Městská část přitom věděla, že kromě podpisu podnájemní smlouvy, od které TCP odstoupilo, obdrželo TCP několik návrhů nové podnájemní smlouvy, když na žádný TCP nereagovalo.

V únoru 2006 schválila rada MČP5 návrh podnájemní smlouvy. Zároveň rozhodla, že  pokud nepodepíšeme toto nám neznámé znění smlouvy, škola obdrží výpověď 31. 3 2006. Za této situace gymnázium omezilo přijímání studentů. Nově otevřelo pouze dvě třídy. Snažilo se vyvolat jednání mezi gymnáziem a Prahou 5. To se nepodařilo, ale alespoň nebyla v březnu daná výpověď. V květnu 2006 bez toho, aby OGB bylo jako nájemce budovy účastníkem stavebního řízení, vydává MČP5 TCP stavební povolení na stavební práce v objektu školy, a to přesto, že např. v  roce 2007 ve správním řízení potvrdila Městská část Prahy 5, že TCP s ní není v jakémkoliv nájemním vztahu.

Za vzniklé  vážné situace se 10. května 2006 uskutečnila za účasti řady rodičů mimořádná rada rodičů. Ta mě na návrhy z pléna zvolila jednomyslně  za svého předsedu. Dne 18. května 2006 jsme se společně zúčastnili zasedání zastupitelstva MČP5. Snažili jsme se zde zjistit důvody diskriminačního postupu Městské části Praha 5 vůči naší škole. Dne 14. června 2006 jsme poprvé prokazatelně informovali  primátora Béma o ohrožení našich dětí. V srpnu 2006 dostává gymnázium výpověď pro údajné hrubé porušení nájemní smlouvy. V tisku Praha 5 šíří nepravdivé údaje o tom, že  gymnázium porušuje smlouvu a neplatí nájemné. Zveřejňuje několik nepravdivých článků svých představitelů v časopise Pražská pětka. Tento jí vydávaný časopis nezveřejňuje stanovisko naší školy a ani jejího zakladatele, přestože jej předem znal. Došlo k šíření poplašné zprávy Městskou částí Praha 5, že 30.11.2006 gymnázium v areálu končí. Vznikla panika mezi rodiči i studenty. Škola byla poškozena šířením nepravdivé informace o tom, že neplní své povinnosti. Když Praha 5 chtěla školu soudně vystěhovat, prohrála. Soud potvrdil, že své povinnosti gymnázium plní. Městská část Praha 5 se dodnes neomluvila. Po obdržení výpovědi začali naše děti bojovat za svoji školu. Ustavili si 22. září 2006 svůj studentský krizový výbor a zřídili svoji stránku http://starosta.nadubu.net. Děkovali těm, co vystoupili proti výpovědi. Kritizovali ty, co ji podpořili. 18. října 2006 primátor Bém poprvé vyslovil podporu gymnáziu. Studenti ihned omezili svoje akce. Uskutečnili pouze 19. října 2006 již svolanou demonstraci, protože nebylo technicky možné tuto demonstraci zcela odvolat. Předpokládali vyřešení problému do skončení výpovědi. Když nedošlo k nápravě, nikdo je a ani vedení školy nekontaktoval z kanceláře primátora či Prahy 5 a hrozilo vystěhování v průběhu školního roku, obrátili se dva týdny před ukončením údajné výpovědní lhůty s žádostí o pomoc na delegáty 17. kongresu ODS s žádostí o pomoc. Rozdávali před vchodem své plakáty po té, co byly vykázáni z budovy, a to přesto, že je i z chodníku vyháněla  ochranka, jak zveřejnila ČTK. Den před uplynutím výpovědní lhůty se obrátili studenti i na zastupitele hlavního města Prahy s žádostí o pomoc. Nebylo jim umožněno na zastupitelstvu vystoupit a dokonce jim bylo sděleno, že nesmějí dát své dopisy zastupitelům na stůl. Předali tak pouze některé a zbývajícím zastupitelům odevzdali  svůj dopis přes podatelnu hlavního města Prahy. Odpověď do dnešního dne neobdrželi. Na společnou žádost správní rady i mne po 6. prosinci 2006, kdy nově ustavená rada Městské části Prahy 5 uložila starostovi jednat o vyřešení celé situace, přerušili studenti zcela činnost svého výboru. Jednání však nebyla  úspěšná. V době, kdy dle usnesení rady ještě jednání měla probíhat, ukončila je Praha 5 bez jakéhokoliv odůvodnění. Stalo se tak den po doručení pravomocného soudního rozhodnutí o tom, že má gymnázium pohledávku za TCP z doby, kdy starosta JUDr. Jančík byl statutárním představitelem TCP. Rada Městské části Praha 5 tak rozhodla  v pátek 29. června 2007 na svém mimořádném zasedání o jediném bodu programu o tom, že  gymnázium dostane další výpověď a zároveň, že na něj bude podána soudní žaloba na vyklizení školní budovy.

Neochota řešit situaci nakonec vedla k žalobě na Městskou část Praha 5 i hl. m. Prahu o uhrazení částky 4.103.458,- Kč s příslušenstvím za zhodnocení budovy hl. města Prahy. Do dnešního dne neproběhlo přes žádosti gymnázia o smírné vyřešení sporu o vynaložené prostředky jakékoliv smírné jednání mezi stranami. Když 3. července 2007 uvedl primátor Bém, že se pokusí věc vyřešit ke spojenosti všech a 18. července 2007 zveřejnil tiskovou informaci, kde nejen přislíbil nadstandardní kroky, které by vedly k řešení situace a pomoci škole, ale zároveň nám všem poděkoval za to, co děláme a uvedl a že to děláme výborně, věřili jsme, že našim dětem pomůže. Byli jsme všichni přesvědčeni, že nehrozí našim dětem nebezpečí, když podporu přislíbí nejvyšší pražský představitel ODS, první místopředseda ODS a primátor hlavního města Prahy. Byli jsme si jisti, že jeho autorita je taková, že dokáže korektnost a  svůj  názor prosadit minimálně prostřednictvím zastupitelů ODS, kteří mají absolutní většinu jak v zastupitelstvu hlavního města Prahy, tak Prahy 5, i když by snad správce majetku – Městská část Praha 5 – nechtěla toto akceptovat.

Vliv pana primátora jsme asi přecenili. Soudní řízení na vyklizení školní budovy pokračovalo. Praha 5 stále otevřeně sděluje, že má gymnázium  letos končit v budově a to i přesto, že výpovědní lhůta by měla končit nejdříve v r. 2009. Slibovaná jednání se neuskutečňují. Praha5 přijímala od TCP peníze za nájemné, přestože s ním není ve smluvním vztahu, gymnázium musí platit nájem v plné výši i za prostory užívané TCP.  Ekonomika školy je narušena. Studenti postupně začínají opouštět školu či se dotazovat, zda ji nemají opustit, aby měli jistotu, že někde odmaturují. Odešel i student, který před kongresem ODS osobně předal studentský plakát – žádost o pomoc - presidentu republiky Václavu Klausovi. Po doručení výpovědi abdikoval i ředitel školy. Není smluvně vyřešena celá záležitost, Praha 5 nevyplatila peníze za zhodnocení majetku hlavního města Prahy a hl. m. Praha též problém nevyřešilo. Do dnešního dne není uzavřena jakákoliv nájemní smlouva řešící další působení naší školy. V lednu letošního roku primátor Bém i radní hl.m. Prahy   informovali zastupitele hlavního města Prahy i veřejnost, že probíhají jednání mezi Prahou 5 a gymnáziem. Neznám  termíny a výsledek jednání, přestože se na možná jednání dotazuji každý týden. Za posledního tři čtvrtě roku se uskutečnilo pouze v červenci 2007 jednání zástupců školy a primátora, kde přislíbil podporu, a jedno osobní stručné jednání mezi starostou a ředitelkou školy, kdy se dohadovali o tom, že se v lednu letošního roku setkají. Dále bylo několik telefonátů posouvajících termín schůzky. Snad bude jednání v dubnu.

Protahování vyřešení situace vytváří psychické presy na naše děti. Ztrácí důvěru v poctivost a místní politiky. Situace je krizová. Vedení školy na zasedání školské rady nás v březnu 2008 informovalo, že ve snaze zabezpečit prostory pro výuku je hledá dokonce i mimo Prahu. Stěhování školy mimo Prahu je však nepochopitelné a velmi obtížné s ohledem na  specifika některých studentů atd.

Do dnešního dne nám nikdo nevysvětlil jediný racionální důvod, proč má apolitická škola opustit budovu ihned po jejím zprovoznění, proč jí vůbec nechala MČP5 vyhrát výběrové řízení, když jeho výsledky pak fakticky nerespektuje, proč jednání vůči škole se jeví jako snaha o její praktickou likvidaci, kolik je vůbec v celé Praze za posledních např. 10 let škol, které obdržely výpověď bez uvedení důvodu, přestože hradily nájem. Komu ničení špičkové vzdělávací instituce slouží, nechť si každý posoudí sám. 

Nechceme preferování gymnázia, ale umožnění studia hl. m. Prahou i mimořádně nadaným dětem se specifickými vzdělávacími potřebami v souladu se zákonem o hlavním městě Praze, když je navíc zvýšená pravděpodobnost značné ekonomické návratnosti investic do těchto dětí nejen pro celou naši zemi. Žádáme o  poctivý přístup ke škole srovnatelný s postupem hlavního města Prahy k jiným vzdělávacím zařízením, když po vypovězení gymnázia např:

       a)      na stupni základních škol

-          v roce 2007 byla do rejstříku škol zapsaná škola zaměřená na nadané děti patřící společnosti, jejímž jednatelem je Dr. Ing. Stanislav Svoboda, zastupitel Městské části Praha 6 za ODS. Tato škola  (školné přes 29.000,-- Kč ročně) má nyní pronajaté prostory na Praze 6, v ulici Pod Mariánkou 2 od Městské části Praha 6. Vítáme podporu této školy a pronajmutí majetku hlavního města jí, přestože  děti, které budou zde studovat, se nebudou ucházet o studium na naší škole při plnění své povinné školní docházky.

b)      na stupni středních škol např. v Praze 5

 -          MČ Praha 5 podepsala nájemní smlouvu na část budovy nyní užívané gymnáziem ve prospěch Tanečního centra Praha (školné 25.000,-- Kč ročně). Není bez zajímavosti, že zřizovatel TCP je od r. 2007 členem grantové komise hlavního města Prahy, když tato škola má prokazatelně velmi těsné kontakty na Ministerstvo vnitra ČR a do politické sféry. TCP je organizací, která doposud bez právního důvodu užívá část prostor pronajatých MČP5 gymnáziu, aniž by plnilo své povinnosti a hradilo soudem pravomocně potvrzené závazky vůči gymnáziu.

 -          MČP5 vyslovila dne 4.12.2007 záměr pronájmu bývalé ZŠ v Záhorského ul. 4/886 za účelem zřízení čtyřletého gymnázia spol. Via Lucis, o.p.s., která do dnešního dne právně neexistuje, přestože o  dlouhodobě nevyužívaný objekt měli zájem další zájemci a to i v r. 2007,

c)      Na stupni VŠ

 -          Praha 5 pronajala objekt Vysoké škole Karla Engliše v Brně a.s. ( školné 40.000,-- Kč ročně), které následně prominula i splátky nájemného a dala souhlas k přesídlení z Brna do Prahy a dokonce i souhlas s umožněním působení v objektu dalším čtyřem subjektům, se školou propojených. To zajisté napomůže rozvoji této školy, jak ho prosazuje od 1.10.2007 její prorektor pro rozvoj Ing. Jaroslav Jurečka.

Hl. m. Praha a správci jeho majetku podpořili i další školy např. rozšíření gymnázia PORG ( školné cca 35.000,-- , Nový PORG až 87.000,-- Kč – ročně možná sociální stipendia ) reprezentovaného ředitelem Václavem Klausem i na Prahu 4, kde se otevře nové gymnázium a nová ZŠ. Přejeme PORGu úspěch při vzdělávání dětí.

Nemožnost docílit stejné podpory apolitické školy s mimořádně nízkým školným (24.000,-- Kč ročně  při velmi malém počtu studentů ve třídě s ohledem na specifika studentů a při stipendiích pro studenty) ze strany Hlavního města Prahy jako mají některé jiné školy a věřím, že snad ne pro jejich politické zázemí či výši školného, nemožnost prosadit rozvoj gymnázia za situace, kdy vůči němu jsou uplatněny nepochopitelné postupy a vyvolávaná ekonomická i personální krize, nemožnost zjistit, proč má gymnázium takovéto komplikace, když nic neporušuje, a proč se má vůbec vystěhovávat, to vše mne vedlo k rozhodnutí odstoupit z funkce předsedy školské rady.

Patřil jsem mezi rodiči ke skupině, která chtěla vše řešit smírně a jednáním. Uvěřil jsem primátorovi, že chce pomoci dětem  problém vyřešit.  Při osobním jednání v červenci 2007 jsem mu dal na základě jeho žádosti osobní slib, že uklidním studenty a pedagogiky. Ten jsem splnil. Na dotazy tisku jsem novinářům po jednání s panem primátorem  potvrzoval informace z magistrátu o podpoře a korektním přístupu pana primátora a vyjadřoval přesvědčení, že se vše vyřeší.  Jednal jsem se studenty, byl na poradě pedagogů. Za tuto důvěřivost a zklidňování po nevyřešení situace za ¾ roku nesu spoluodpovědnost.

Nyní nevím, zda bylo správné  přesvědčovat studenty, že nemají protestovat, že se nemají s žádostí o pomoc a podporu obracet k veřejnosti naší i zahraniční, že nemají chodit s kasičkami v rámci legálně povolené sbírky a vybírat prostředky na zachování školy, že se nemají obracet na primátory evropských hlavních měst, na členy Mezinárodního olympijského výboru atd.. Možná pro toto  uklidňování a ubezpečování dětí i pedagogů na jejich poradě a nás rodičů na našich setkáních, že při poctivém přístupu vůči škole vše dobře dopadne, narostlo ohrožení našich děti. Očekával jsem korektní postup našich zastupitelů a reálný vliv a důvěryhodnost primátora našeho města. Omlouvám se dětem i Vám. V úvahách o dalších demonstracích, o kontaktování i zahraniční veřejnosti s žádostí o podporu již samozřejmě za vzniklé námi nevyvolané krizové situace nebudu moci nikomu bránit. Snad by však přece jenom bylo možné ještě jednou se pokusit docílit odvolání účinků výpovědi jednáním  a  smírně vše vyřešit, což opětovně možná chybně na kratší období doporučuji. Získáním pouze několika let nájmu se však samo o sobě nic nevyřeší.

Nepodaří-li se krizi  rychle vyřešit, odstranit napětí u dětí i nás rodičů, stabilizovat ekonomiku školy, prověřit postup vůči škole příslušnými státními orgány, pak lze očekávat, že školní rok 2008/2009, kdy má gymnázium skončit nájem v budově, bude velmi nepříjemný. Nevylučuji, že studenti podniknou vše, co plánovali, protože jsou v právu a oprávněně čekají od hlavního města Prahy, že jim umožní nerušené vzdělávání. Již nám prokázali, že dokáží nejen připravovat demonstrace   ( vzpomeňme na tu, kde dle webové stránky studentské krizové rady  Žižka v husitské zbroji na Staroměstském náměstí  říkal několika stovkám občanů před tím, než šli k budově magistrátu k žádosti studentů o pomoc: „Zdravím Tě, lide pražský. Co já Vám radit mám? Vzpomínám, že zrádné konšele, kteří se vysmívali l.p. 1419 na Novém městě pražském svému lidu, stateční Pražané z oken vyhodili a se svými píkami a meči je seznámili. Neradím Vám však takto jednat. Snad konšelé i jiným argumentům porozumí a chybu svoji pochopí. V sjednocené Evropě při obraně práva se k násilí neuchylujte a své spory již civilizovaně řešte. V Praze máte dost nových věcí. Něco vám tu chybí. Úcta k zákonům lidským i božským, k právu a spravedlnosti. Radím Vám proto, řiďte se naším příkladem a naší hymnou: „Kdož sú boží bojovníci a zákona jeho.“ Víte, že v ní zpíváme: „Nepřátel se nelekejte, na množství nehleďte.“ Jednejte tak, jako náš milovaný Mistr Jan Hus, když v Kostnici před Koncilem stál, kam ho zrádný císař pod svoji ochranu povolal. Nezradil svůj národ, nezradil svůj lid. Za svou pravdou pevně stál a život za ni bohu dal. Milujte pravdu, ctěte pravdu, braňte pravdu), ale i třeba na jejich účast na zastupitelstvu Prahy 5, či obsazení radnice, když pan starosta neměl čas vyhovět jejich pozvání a za nimi přijít a postup radnice jim vysvětlit, takže přes přítomnost řady pozvaných policistů se dětmi musel zabývat. Při eskalaci jejich obrany před diskriminací může dojít i k značnému poškození dobrého jména naší vlasti v zahraničí v době Prahou 5 ohlašovaného ukončování působení školy ve stávajících prostorech, kdy zároveň bude ČR předsedat EU. Tomu  poškození jsem chtěl a chci zabránit.

I z tohoto důvodu zasílám  dopis rodičům s tímto popisem jako jeho nedílnou součástí jako otevřený dopis. Snad se někdo z politiků majících reálný vliv nad celou situací zamyslí a našim dětem poskytne ochranu a pomoc, když nyní prý pro ně  hl. m. Praha nemá jinou vhodnou školu, a ochrání i dobré jméno hlavního města Prahy a České republiky.

                                                                   JUDr. Karol  Hrádela,    

                                                                  předseda  Rady rodičů Osmiletého gymnázia Buďánka, o.p.s.

 V případě jakýchkoliv dotazů mi můžete jako obvykle telefonovat na 224390311.

Příloha B:

Pozvánka na Radu rodičů Osmiletého gymnázia Buďánka, o.p.s.

 Na čtvrtek dne 17. dubna 2008  od 18,30 hod. tímto

 s v o l á v á m

Radu rodičů studentů Osmiletého gymnázia Buďánka, o.p.s. do jídelny školy k projednání vzniklé situace.

 Zároveň zvu kromě členů rady i všechny zájemce z řad rodičů.

                                                           JUDr. Karol  Hrádela

                                                           předseda  Rady rodičů Osmiletého gymnázia Buďánka, o.p.s

Autor: Karol Hrádela   |   Sekce: Radnice   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Související články


Diskuse

Velmi smutné čtení Pražan odjinud 4.4.2008 18:20
Re: Velmi smutné čtení Petr Verner 6.4.2008 21:30

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek


Očekáváte zlepšení života v Praze 5 v následujícím volebním období?

28% (56)

5% (10)

20% (39)

46% (90)
Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021

KAUZA 5 - občanský zpravodaj Prahy 5