Územní plán: postup radnice Prahy 5 odporuje principům dobré správy.

26.6.2008

Územní plán: postup radnice Prahy 5 odporuje principům dobré správy.  Na zastupitelstvu se měly dnes dle původního programu projednávat změny Územního plánu Prahy 5. Starosta Jančík se zalekl negativní poublicity a tento bod programu na poslední chvíli stáhnul. Mezitím vedení radnice obdrželo řadu přípomínek od občanů či od jejich sdružení. Rády bychom čtenáře nyní seznámili s aktuálními náměty Sdružení pro ochranu příznivých podmínek od Bulovky po Šalamounku v Praze 5.
(Foto: jedná se o oficiální novoročenku starosty, jím vlastnoručně rozesílanou)

Praha 24.6.2008

 

Věc: Vyjádření k Námětům do nového Územního plánu na území MČ Praha 5

 

Vážené dámy a pánové,

 V návaznosti na prezentaci „Námětů do nového Územního plánu na území MČ Praha 5" (dále Námětů) dne 12.6.2008 předkládáme k uvedené záležitosti následující vyjádření:

1.        Postup MČ P5 není advekvátní významu ÚP. Čas pro zpracování a projednání námětů a podnětů byl hrubě nedostatečný. Není zabezpečeno informování veřejnosti, což fakticky brání účasti občanů na rozhodování o budoucnosti jejich domovské obce.

MČ P5 přistupuje k přípravě námětů a podnětů pro nový ÚP způsobem, který naprosto není adekvátní významu ÚP jakožto klíčového plánovacího dokumentu územního rozvoje.

Náměty byly zpracovány ve spěchu a bez řádného projednání byly rovnou postoupeny zpracovateli územního plánu. Tyto skutečnosti jsou jasně patrné z následující termínové rekapitulace pořízení Námětů MČ P5.

Dne 15.4.2008[1] schválila RMČ P5

§  návrh zadání Námětů (dále Zadání)

§  zpracovatele Námětů

a uložila předložit starostovi MČ Praha 5 smlouvy se zpracovateli k podpisu do 25.4.2008.

Přitom Zadání stanoví datum ukončení 1.fáze zpracování Námětů právě na 25.4.2008 a požaduje odevzdání výsledků k 30.4.2008 !!!

Dne 13.5.2008[2] vyslovila RMČ P5 souhlas 

§  s postoupením Námětů MHMP.

§  s výsledky projednání Námětů na společné prezentaci RMČ Praha 5, příslušných odborných komisí RMČ, výborů ZMČ a vedoucích dotčených odborů ÚMČ Praha 5.

a uložila předat Náměty zpracovateli ÚPn - Útvaru rozvoje hl. m. Prahy s termínem do 20.5.2008.

Současně si připomeňme, že pořízení nového ÚP bylo zahájeno dne 31.5.2007[3]. Útvar rozvoje města vypracoval návrh zadání ÚP hl. m. Prahy , který byl od 3.8. do 1.9.2007 vystaven k veřejnému nahlédnutí[4]. Připomínky k návrhu zadání ÚP hlavního města Prahy bylo tedy možno podávat do 1.9.2007. Návrh zadání ÚP byl schválen zastupitelstvem HMP dne 29.5.2008[5]. Při uvážení, s jakým množstvím spěšně pořízených námětů přichází ÚMČ P5 prakticky ve stejném okamžiku, kdy byl návrh zadání ÚP schválen, zní naprosto neuvěřitelně, že k termínu 1.9.2007 neuplatnila MČ P5 ani jedinou připomínku, námět nebo podnět[6] !

Jedním z klíčových úkolů ÚP je komplexní posouzení změn v území s důrazem na veřejný zájem.

Toto hledisko by tedy mělo být sledováno i při přípravě námětů a podnětů. To se však nestalo.

Zastupitelé a veřejnost byli seznámeni s Náměty teprve při prezentacích dne 12.6.2008, tj. 3 týdny po termínu, kdy byly Náměty předány zpracovateli ÚP. Pro prezentaci Námětů včetně diskuze byly k dispozici necelé dvě hodiny. Náměty nebyly v předstihu zveřejněny na webové stránce MČ P5, přestože zpracovatelé je dodali i v elektronické podobě. Nebyla ani připravena jejich distribuce na CD přímo při prezentaci. 

Kritizujeme ÚMČ P5 za to, že naprosto selhal při komunikaci s veřejností. Nedostál povinnosti a potřebě informovat veřejnost o tom, jaké informace má k dispozici a jak s nimi hodlá naložit. Již zmíněná a naprosto nedostatečná veřejná prezentace a jeden stručný a nekonkrétní článek v Pražské pětce č.6/2008, oboje po termínu odeslání Námětů pořizovateli ÚP, vyznívají jako naprosté pohrdání občany městské části.

Kritizovaný postup ÚMČ P5 je v ostrém rozporu s nedávno publikovaným oznámením, že Praha 5 je mezi pražskými městskými částmi druhá nejlepší v informování obyvatel a návštěvníků[7]. Teorie je zvládnuta na výbornou, jak ukazuje výrok radního Michala Šestáka v Pražské pětce 5/2008: „Komunikace je důležitou součástí výkonu státní správy a také jednou z našich priorit“. Zbývá už jen maličkost, nejenom o komunikaci mluvit, ale také skutečně komunikovat.

Důsledkem výše uvedeného je, že veřejnosti nebyla dána možnost se k Námětům vyjádřit a připomínkovat je.

Žádáme o odpověď na otázky:

1.      Proč bylo rozhodnuto o potřebě Námětů teprve 15.4.2008, když pořizování ÚP bylo zahájeno již 31.5.2007 ?

2.      Proč na zpracování Námětů, tj.  od  okamžiku výběru zpracovatelů po předání dokumentů byla stanovena doba pouze 2 týdnů (od 15.4. do 30.4.2008) ?

3.      Proč nebyly Náměty zveřejněny na webové stránce MČ P5 ?

4.      Proč prezentace Námětů zastupitelům a veřejnosti proběhla až po odeslání námětů ÚRM ?

5.      Proč ÚMČ P5 obchází veřejnost při přípravě námětu pro nový ÚP ? 

2.        Náměty navrhují další nepřiměřeně rozsáhlou výstavbu na úkor ploch pro rekreaci a oddech. Nerespektují charakter území. Bezohledně obětují zeleň ve prospěch betonu.

Z prezentace Námětů je zřejmé, že jejich zpracovatelé si dali za cíl další masivní a rozsáhlou výstavbu na úkor ploch pro rekreaci a oddych. Nerespektují charakter okolní zástavby. Navrhují výstavbu rozměrných a vysokých staveb na zbývající volné plochy uprostřed stávající zástavby a pokračují tak v neblahém trendu zahušťování stabilizované oblasti. Neberou ohled na návrhy celoměstského systému zeleně a zasahují i do existujících funkčních prvků územního systému ekologické stability[8]. Úplně ignorují požadavky na ochranu zemědělského půdního fondu a zejména požadavky na preferování tzv. brownfields a půd horší kvality pro realizaci nových záměrů. Neberou ohled na přírodní rezervaci Prokopské údolí, na přírodní park Košíře ‑ Motol a ani na další lokality se zvýšenou ochranou přírodních a krajinných prvků prvků včetně např. přírodní památky Praha – Petřín, která je součástí soustavy Natura 2000[9]. Naprosto extrémními příklady tohoto bezohledného přístupu jsou návrhy zastavět volnou plochu mezi Radlickým a Prokopským údolím (atelierem AG Studio označovanou jako oblast Dívčí hrady) a náhorní plošinu vrchu Vidoule.

Zásadně nesouhlasíme s tímto postupem. Protestujeme proti návrhům vyčleňovat plochy zeleně v parcích nebo plochy lesního porostu pro novou výstavbu. Žádáme výrazné zredukování počtu a rozsahu nových stavebních záměrů. Žádáme, aby byl respektován stabilizovaný charakter území.

Připomínáme, že již schválené Zadání ÚP stanoví:

„Územní plán bude vytvářet nástroje pro účinnou ochranu urbanistického, architektonického a archeologického dědictví a pro ochranu historických, kulturních, estetických, duchovních, přírodních i technických hodnot území…“

Ohledně oblasti zachování přírodních hodnot se v něm výslovně požaduje:

§  „chránit před extenzivním rozvojem na plochách zeleně a jiných nezastavěných plochách;

§  jednoznačně preferovat nejprve využití všech transformačních a přestavbových území (např. brownfields a dalších míst vhodných k dostavbě v území);

§  chránit hodnoty krajinného rázu vltavské kotliny a příměstské krajiny jak před narušováním pohledového kontextu necitlivými dopady zástavby, tak úbytkem vlastních ploch zeleně;

§  zajistit ochranu krajinných hodnot přírodních parků včetně jejich bezprostředního okolí;

§  stanovit podmínky ochrany výrazného fenoménu bezlesých náhorních plošin (např. Vidoule, Dívčí Hrady apod.).“

Obsah Námětů a kvalita jejich zpracování ukazuje, že časový prostor pro jejich zpracování poskytnutý zadavatelem, tedy MČ P5, byl naprosto nedostatečný. V mnoha případech jsou v nich obsaženy naprosto zásadní chyby a rozpory, které dokumentujeme na vybraných případech níže. Prokazují, že Náměty byly zpracovány povrchně, bez dostatečné znalosti území, bez uvážení širších souvislostí a bez zohlednění již připravovaných nebo dokonce umístěných stavebních, resp. územních záměrů. Svůj díl zodpovědnosti na tom bezpochyby nese i zadavatel, který externím zpracovatelům zjevně nevymezil problémy k řešení a naprosto jim nedokázal předat potřebné informace. Tím spíše je krajně alarmující, že Náměty byly neprodleně schváleny RMČ a určeny k okamžitému postoupení zpracovateli ÚP bez toho, že by nedostatky v nich obsažené byly korigovány.

Skutečnost, že nám nebyla dána možnost  se s Náměty řádně seznámit  a podrobně je prostudovat, nás staví do obtížné situace. K vybraným tématům však přesto považujeme za potřebné bezodkladně se vyjádřit:

a)      Radlické údolí

Průvodní zpráva k návrhům pro sektor 3 RADLICKÉ ÚDOLÍ (k.ú. Radlice, k.ú. Jinonice)  zpracovaná atelierem AG Studio obsahuje formulaci, která svědčí o naprostém nepochopení situace v oblasti a zpochybňuje kompetenci zpracovatele pro daný úkol. Zpracovatel tam uvádí: „Významným činitelem bude také plánovaná dálnice směrem na Plzeň, která v údolí zvýší koncentraci nejen oxidu uhličitého, ale také lidí, kteří budou využívat místních obchodů a služeb.“ Je zřejmé, že zpracovatel pod pojmem dálnice myslí Radlickou radiálu jakožto propojení dálnice D5 a vnitřního městského okruhu. Je ovšem rovněž mimo jakoukoliv pochybnost, že zpracovatel má naprosto mylnou představu o účelu, trase a funkci Radlické radiály. Jejím hlavním účelem je nepochybně právě to, aby osvobodila radlické údolí od nadměrné automobilové dopravy, nikoliv to, aby tam přivedla zákazníky pro místní obchody a služby. Ostatně v úseku od MÚK Jinonice až ke Zlíchovu bude vedena tunelem. Takže „protékání Radlické radiály celým údolím jako řeka“ je naprostý nesmysl. Podobný nesmysl je zmínka o napojení Radlické radiály na „třídy“ Na Pomezí, Na Farkáně, Na Vysoké II.

b)      Zástavba Dívčích Hradů

Zásadně nesouhlasíme s návrhem zastavět návrší mezi Radlickým a Prokopským údolím. Toto území je součástí celoměstsky významné rekreační oblasti s celoročním využitím . Návrh jeho zástavby představuje ukázkový příklad pokračujících nároků na provedení změn na zastavitelné území ve volných plochách a omezení přístupnosti a ztráty rekreačních ploch a zeleně. Takový postup je přímo v podkladech pro územní plán identifikován jako postup, který představuje ohrožení pro sídelní strukturu města . Území také bezprostředně navazuje na přírodní rezervaci Prokopské údolí, kterou je třeba uchránit pro potřeby rekreace a oddechu obyvatel okolních oblastí včetně nově vznikajících a plánovaných nebo zvažovaných obytných a funkčních celků, jako např. revitalizovaná Waltrovka, vysokoškolský areál Jinonice nebo transformační území Smíchov  Jih. Tyto svým rozsahem znamenají naprosto zásadní nárůst počtu obyvatel v oblasti a je tedy zapotřebí i pro ně uchovat možnost rekreace v blízkém okolí bez nutnosti výjezdu z města. Současně je žádoucí, aby uvedené plochy sloužily jako ochranná oblast přírodní rezervace Prokopské údolí. Masivní zástavba bezprostředně k jeho hranicím by měla krajně negativní dopad na tuto cennou přírodní lokalitu, která je navíc navržena na doplnění do seznamu Evropsky významných lokalit systému Natura 2000[10].

Připomínáme skutečnost, že územním rozhodnutím z 15.11.2007[11] byly na žádost OOP MHMP části pozemků č.parc. 456/1, 461 a 472 k.ú. Radlice v Praze 5 určeny k zalesnění[12]. Jejich nové využití je stanoveno na „lesní pozemek“. Celková výměra části pozemků určených k zalesnění je 6 866 ha, z nichž má být zalesněno 80%. Zalesňování již bylo zahájeno.

Upozorňujeme dále, že pozemky navrhované k zastavění patří do zemědělského půdního fondu s převažujícím podílem půd v I. a II. třídě ochrany. Upozorňujeme v této souvislosti na stanovisko Ministerstva životního prostředí[13], kde se požaduje, aby zejména u takto kvalitních půd byla navrhována přeměna pouze pro nezbytně nutné plochy a koridory a upřednostňovaly se záměry na půdách horší kvality.

Je naprosto nesmyslné navrhovat na uvedené území vznik nového „městského sídla na zelené louce“. I zpracovatel návrhu, atelier AG Studio, uznává, že se jedná o plochu obklopenou zelení, s překrásným výhledem, tichem, ideálním osluněním a bez znečištěného ovzduší. To však není důvod chápat její existenci jako ideální příležitost vytvořit nové sídlo na zelené louce. Je nutno ji chápat jako povinnost zachovat tuto plochu i pro budoucí generace.

Autoři návrhu mimo jiné zdůvodňují potřebu záměru skutečností, že „Praha se rozrůstá rychlým tempem a proto denně dojíždí za prací do centra mnoho tisíc obyvatel Kladna, Odoleny Vody, Berouna, Herink – silnice jsou ucpané a situace se stává nezvladatelnou“. Argument vychází z neznalosti širších souvislostí. Dojíždění za prací nemá přímou souvislost s nedostatkem bytů v Praze, ale spíše s jejich cenovou hladinou a dále např. s individuálními preferencemi bydlení v rodinných domech (cca 70% bytů nově vzniklých nebo vznikajících  na území tzv. příměstské suburbanizace je právě v rodinných domech[14]). Dále, na trhu s byty, který získává teprve postupně standardní formu, je v současné době nabízeno cca 20 tisíc bytů (k prodeji i nájmu). Tento počet se pravděpodobně zvýší probíhající deregulací nájemného a zvýšením efektivního využití bytového fondu (např. zmenšením počtu trvale neobydlených bytů)[15]. Nelze argumentovat ani nedostatkem vhodných ploch pro novou výstavbu, protože ani rozvojové plochy určené pro tyto účely stávající územně plánovací dokumentací nejsou zdaleka vyčerpány[16].

Atelier AG Studio také spatřuje problém v tom, že „na stanici metra Radlická nikdo nenastupuje ani nevystupuje“ a zdá se mu zvrácené, „že se v centru města pěstuje řepa olejka.“ Tyto vývody jsou z mnoha důvodů pochybené. Podle posledního průzkumu z roku 2004[17] stanici Radlická denně používalo 7 121 cestujících, což lze sice považovat za malý počet, ale nelze ho označit slovy „nikdo“; ještě méně cestujících využívalo v té době třeba stanice Kolbenova a Invalidovna. Od doby tohoto průzkumu hned vedle stanice vyrostla administrativní budova Obchodní banky, v níž pracuje 2.400 zaměstnanců. V okolí rychle rostou další administrativní budovy na kterých se koneckonců podílí i samotný ateliér AG Studio[18], takže by mu situace v oblasti měla být známa. Připravované prodloužení tramvajové trati na konečnou před stanicí metra Radlice bezpochyby rovněž zvýší využívání stanice metra. Ohledně druhého argumentu, proč by ostatně nemohlo být výhodou jet metrem 5 stanic od Václavského náměstí a ocitnout se v pěším dosahu lesoparku navazujícího na přírodní rezervaci Prokopské údolí ? Jaký je rozdíl mezi ježděním za prací do Prahy a ježděním za rekreací mimo Prahu ?

Na závěr poznamenejme, že zástavba oblasti Dívčích Hradů je v rámci městské části obhajována i argumenty typu, že pole na Dívčích Hradech jsou největším zdrojem alergenů v Praze a že bude nejlepší je zastavět[19]. To nám připadá jako naprosto absurdní argument.

c)      Zástavba plošiny vrchu Vidoule.

Protestujeme proti návrhu, aby na plošině vrchu Vidoule byl vytvořen „klidný satelitní obytný celek viladomů“. Tabulová hora Vidoule je dominantou přírodního parku Košíře-Motol. Na jejím úbočí se nacházejí tři přírodní památky a bezprostředně na něj navazuje krajinářský park Cibulka. Uvedené území je součástí přírodního parku Košíře – Motol a platí pro něj stavební uzávěra[20]; vyhláškou je v této souvisle nezastavěné části parku zejména zakázáno umisťovat nové stavby pro bydlení. Posláním parku je mimo jiné zachovat a trvale chránit vymezené části území pro jejich přírodovědné, krajinné a estetické hodnoty, umožnit jejich využití k rekreaci i poučení občanů a celkově přispět ke zlepšení prostředí města což je neslučitelné s navrženým využitím nezastavěné části parku jako nového satelitního obytného celku

Území má také významný rekreační potenciál pro Jihozápadní město[21].

Nesouhlasíme ani s návrhem, aby uvedená oblast byla dále urbanizována i v jiných částech na úkor funkce oddechu a na úkor zachování stávajících krajinných a estetických hodnot. Jedná se zejména o novou zástavbu podél Jinonické ulice, dostavbu viladomů na úbočí hory Vidoule u ulice Na Pomezí, likvidaci zbývající části lesa v oblasti Šmukýřky, náhradu stávající zahrádkářské kolonie u ulice Nad Hliníkem zástavbou viladomů a rozsáhlou zástavbu v údolí Plzeňské ulice. Zástavba v tomto rozsahu jde zcela proti smyslu přírodního parku a například v okolí Plzeňské ulice navíc zasahuje i do funkčních prvků územního systému ekologické stability. Návrh je navíc proveden bez docenění vlivu intenzivní výstavby v bezprostředním okolí parku (částečně i přímo v parku), kde v současné době vznikají nebo se plánují tisíce nových bytů, umisťují se v součtu významné nové zdroje znečištění a zvyšují se nároky na dopravní a další infrastrukturu, která je v dané oblasti již dnes kapacitně nedostačující. Takto pojatý návrh je proto neakceptovatelný.

e)      Paví Vrch – Na Doubkové

Nesouhlasíme s tím, aby pro bytovou výstavbu byly vyčleňovány plochy na úkor parků, v konkrétním případě parku Santoška. To, že se jedná o místo vysoce atraktivní pro bydlení, neznamená, že by mělo ustoupit stávající funkci oddechové plochy.

f)       Přímá

Nesouhlasíme s návrhem výstavby 2 bytových domů  na plochách přiléhajících k ulici Přímá.

Už zpracovatelem uvedená charakteristika lokality vzbuzuje pochybnosti, zda je s místem obeznámen či zda pouze zahlédl nezastavěnou plochu. Atelier URBAN SURVIVAL uvádí, že se jedná o lokalitu „se zástavbou řadových rodinných domků a školou“. V místě se žádná škola nenachází. Nachází se tam ovšem dětské hřiště a vodárna.

Navrhované zastavění by znamenalo likvidaci jednoho z posledních dětských hřišt v uvedené oblasti, která je již bez toho těžce postižena zahušťováním výstavby novými stavebními záměry. Tyto buď již zabraly plochy doposud využívané jako hřiště (výstavba Bytových domů Černochova) a nebo o to usilují (zamýšlená zábor části zahrady MŠ Peroutkova tzv. Domem pro seniory). Navržená výšková hladina je nadměrně velká. Okolí je zastavěno rodinnými domy s pouhými 2 NP. V těsném sousedství se navíc nacházejí původně dělnické domky v ulici Xaveriova , které vytvářejí genius loci dané oblasti.  Objekty 4+1 NP v jejich těsném sousedství by ho nenávratně poškodily.

g)      Česká (Peroutkova)

Nesouhlasíme s návrhem dále pokračovat s výstavbou bytových domů na volných plochách. Protestujeme proti snaze vystavět bytový dům kamuflovaný jako dům pro seniory na vnitroblokové ploše s funkčním určením VV nad mateřskou školou Peroutkova (parc.č. 1479/112), která je součástí areálu MŠ a tvoří jeho nejcennější herní plochu. Výšková hladina 5+1 NP není v souladu s charakterem zastavění okolní oblasti. Upozorňujeme na skutečnost, že zpracovatel v tabulce míry využití území navrhuje podlažnost dokonce 8+ !!!

h)      Hillebrantova

Zpracovatel uvádí chybně název ulice Hildebrantova namísto Hillebrantova. I tato nepřesnost zesiluje pochybnosti, zda je zpracovatel dostatečně obeznámen s místními poměry. Navrhované doplnění ulice výstavbou řadových rodinných domků není rozumné. Jedná se o další příklad snahy za každou cenu něco postavit. V bezprostředním sousedství již probíhá výstavba dvou nadměrně rozměrných a vysokých bytových domů v ulici Černochova (projekt fy GEOSAN). Ty již samy překračují objem zástavby, kterou je lokalita schopna unést.

i)        Jenišovská

Zásadně nesouhlasíme s návrhem vytvořit spojku mezi ulicí Jenišovskou a Jinonickou. Uvedený návrh atelieru URBAN SURVIVAL svědčí o tom, že zpracovatel naprosto není obeznámen s charakterem ulice a s dopravní situací v oblasti. Navrhovaná výstavba dalších řadových rodinných domků by již připadla na území přírodního parku Košíře. O potřebě jeho respektování hovoříme v bodu d).

j)        Peroutkova

Atelier URBAN SURVIVAL si v charakteristice lokality plete světové strany. Průmyslový komplex (Waltrovka) přiléhá k lokalitě z jižní, nikoliv z východní strany. Dva solitérní bytové domy stojí prakticky uprostřed této oblasti, nikoliv na její jižní straně. V žádném případě ovšem nelze hovořit o domech s vyšší podlažností, mají pouze 2 NP. Návrh zmiňuje připravovaný projekt „Peroutkova“ sestávající ze 4 domů (1 dům pro seniory, 1 x dům s pečovatelskou službou, 2 bytové domy) ve východní části a 1 polyfunkčního domu v západní části. MČ P5 má od začátku roku 2008 k dispozici studii k tomuto projektu. Přes opakované žádosti nám ovšem tyto podklady doposud nebyly poskytnuty.

k)      WALTROVKA

Revitalizace Waltrovky a vazby na okolí nejsou vůbec zmíněny. Považujeme to za zásadní nedostatek, neboť rozsahem projektu se jedná o záměr mimořádné velikosti a klíčového významu s velkými dopady na celou oblast. Náměty se na jedné straně zabývají návrhy na výstavbu rodinných domů, na druhé straně naprosto opomíjejí takto zásadní lokalitu a s ní svázaný záměr. V souvislosti s revitalizací Waltrovky a výše zmíněným projektem „Peroutkova“ považujeme za nezbytné řešit koncovou partii ulice Peroutkova před vyústěním na Jinonickou včetně řešení této křižovatky. Tato nevyhovuje již současným natož budoucím požadavkům.

Nesouhlasíme s novou vilovou zástavbou u ulic Švédská / Na Hřebenkách navrhovanou ateliérem URBAN SURVIVAL. Území, na které se zástavba plánuje, je součástí přírodní památky Praha – Petřín, tj. evropsky významné lokality v soustavě Natura 2000[22]. Skutečnost, že se jedná o pozemek s výjimečným výhledem, lze těžko považovat za přijatelný důvod k zástavbě tohoto zvláště chráněného území.


Jak bylo uvedeno v bodu 1, nebyla nám dána možnost  řádně se seznámit s Náměty  a podrobně je prostudovat. Z těchto důvodů nelze výše uvedené námitky a připomínky k jednotlivým lokalitám považovat za úplné a konečné. Vyhrazujeme si právo je doplnit, jakmile budeme mít možnost Náměty podrobně prostudovat.

Závěrem konstatujeme, že postup MČ P5 v uvedené záležitosti považujeme za naprosto chybný a odporující principům dobré správy. Z tohoto důvodu žádáme, aby Náměty byly staženy od zpracovatele ÚP a vráceny k další diskuzi na MČ P5 se zapojením široké veřejnosti.

  S pozdravem                           

Sdružení pro ochranu příznivých životních podmínek

od Bulovky po Šalamounku v Praze 5

Mikšovského 818/13

158 00 Praha 5

Ing.Jan Formánek

předseda Sdružení POPŽP

Co:      MHMP, p.Martin Langmajer, radní pro územní rozvoj

ÚRM, Ing.arch. Kateřina Szentesiová, vedoucí odboru urbanistické koncepce

ÚRM, Ing.arch. Alena Hořejší, vedoucí sektoru jihozápad[1] Viz Usnesení RMČ P5 12/425/2008 z 15.4.2008.

[2] Viz Usnesení RMČ P5 16/549/2008 z 13.5.2008.

[3] Viz Usnesení ZHMP č. 7/1 ze dne 31 5.2007.

[4] Viz veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu HMP.

[5] Viz usnesení ZHMP číslo 17/43 ze dne  29.5.2008 k návrhu zadání ÚP HMP.

[6] Viz Příloha č.1 usnesení č. 17/43 ze dne  29.5.2008 k návrhu zadání ÚP HMP.

[7] Viz např. Pražská pětka 5/2008, článek „Komunikace s veřejností oceněna“.

[8] Viz výkres č. 19 územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy.

[9] Viz bod l) níže.

[10] Kód území CZ0110050.

[11] Radl.p.461-1120-07 využití území Prokopské údolí UR z 15.11.2007

[12] Viz  „Projekt zalesnění částí zemědělských pozemků parcel. čís. 472, 461 a 45

Autor: Sdružení pro ochranu příznivých životních podmínek od Bulovky po Šalamounku   |   Sekce: Radnice   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Související články


Diskuse

Územní plán Košířák 26.6.2008 13:57

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek


Očekáváte zlepšení života v Praze 5 v následujícím volebním období?

28% (56)

5% (10)

20% (39)

46% (90)
Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021

KAUZA 5 - občanský zpravodaj Prahy 5